Εντομοτεχνική. Απεντόμωση, απολύμανση, μυοκτονία


Εταιρική Αξιοπιστία Υπεθυνότητα και Συνέπεια

Η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα και η συνέπεια αποτελούν για την Ομάδα μας το σημείο αναφοράς.

ΣΚΟΠΟΣ μας είναι:

Να ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με τρόπο που να ενδυναμώνει την αξία των υπηρεσιών που προσφέρουμε για τη διασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από παράσιτα. Να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά, υπεύθυνα και άμεσα τις ανάγκες των πελατών μας. Να λειτουργούμε με αξιοπιστία, ταχύτητα και ευελιξία στις συνεργασίες μας και να είμαστε δίπλα σας, με πρακτικές που χαρακτηρίζονται από την ευθύνη και την ακεραιότητα, τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον χρησιμοποιώντας πάντα τα καλύτερα και αποτελεσματικότερα σκευάσματα.

ΣΤΟΧΟΣ μας είναι:

Η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους των ιδιωτών και επαγγελματιών που εξυπηρετούμε.

ΑΞΙΕΣ μας είναι:

Η αποτελεσματικότητα, η δημιουργία αξίας των υπηρεσιών μας μέσα από την παράδοση του χώρου σας ασφαλούς, καθαρού, υγιεινού και απαλλαγμένου από παράσιτα μετα το πέρας της εφαρμογής . Η εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας. Η προαγωγή της γνώσης και της καινοτομίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και περιβάλλον. Η ειλικρινής και ανοικτή επικοινωνία με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια στις πάσης φύσεως συνεργασίες μας.

ΑΡΧΕΣ μας είναι:

Η αναγνώριση της αξίας των ανθρώπων μας, υποστηρίζουμε την ανάπτυξή τους μέσα από ένα εργασιακό περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, όπου τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα είναι προτεραιότητα. Αναγνωρίζουμε την αξία της βιώσιμης ανάπτυξης και της αξίας του περιβάλλοντος, για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε στην εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. Λειτουργούμε επαγγελματικά και υπεύθυνα εφαρμόζοντας αυστηρά τις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.